RHINGDÖCHTER

Kölsche Leeder un Leeder op kölsch

MEDETERANIA                        Hocker / Schiffer / Schlimbach

Ich hatt demletz Jebootsdaach, do trof mich bal dr Schlag
Do kräät ich su en Kaat jeschenk, för ne Warmbadetag
Ich hatt jedaach, ming beste Fründin, die meint et joot met mir
Zick däm Gebootsdachsjeschenkesching han ich et ärme Dier.

Wat han ich däm dann bloß jedonn, daach ich, sach, es dat dann bestuss
Wat meint dat dann, wat ich bruche dät, dat et mir su jet schenke muss.
Ich saat, dat wor nit nüdich, ich weiß doch, wat dat koss
Drei Woche späder wor ich do: Die Bilder wes de nit mieh loss

Knackig oder waggelich, oder och schwer cellulitös
Verdrüschte un och Naasse, de mies´ han kapoddene Föß
De Köppche unger Wasser, de Ränzje en de Hüh
Un die sin do nit nur nackelich, die sin och pudelrüh

Medeterania, do jonn se all immer hin
Wenn se fädich em Ääpel sin
Medeterania, do kanns de se all sin
Un ich ben meddendren

Hä hätt drei Hoore op der Bruss un meint, hä wör dr Stelter
Si Tätu vun de Rolling Stones es am kriesche: Give Me Shelter
E klei zebinge Pittermännche, met nem kleine Hähnche draan
Et Schicksal well, dat wä lang hätt, lang hänge loosse kann

Do hingen halen sich zwei Jlocke an de Ellebore fass
De Nas dreimol jebroche, dat se en et Panorama pass.
Die Jlocke sin am lügge, de Piercings klütteschwer
Un ungen eröm em Feuchjebet, bleck de Zäng ne bläcke Bär

Wä he noch keine Burnout hätt, dä kritt en bei 90°,
De Zupp läuf, do kriss kein Luff, hätts dich leever jet hinjelaat.
Du sühs de Hand vür Aure nit, dat es och besser su.
Dann krüvs de en dr Ruheraum, un do denks, he sin se all duud.

Medeterania, do jonn se all immer hin
Wenn se fädich em Ääpel sin
Medeterania, do kanns de se all sin
Un ich ben meddendren